Search form

Aposolo 19:25

25Are Demitrio meni bua mai nusore silva bua wai ema enire zawa senu auniwa ego tugata wenua awa, “Otao mamai, nikare bua nasokai ami wau moni tapinowia, awa gosinowa.