Search form

Aposolo 19:34

34Ago wenu ema nukare nu Yuda ema awa giwa kei awenu nukare dapikarago eroma arero ego sewa awa, “Efeso natara Atemis nu tua bamubake.” Ago toiwa aua eto tepo wenua awa.