Search form

Aposolo 19:37

37Nikare ema eto puro mewa nuto ami gita nena nisokare zo ibura ena oko bewana wewato. Ata nuto tua bama nasokai oko isewato.