Search form

Aposolo 19:38

38Ata Demitrio nu bua mai nusore nukare ami ema zore gera waya inoita, pasinara ge bua waira be mawi zas ema nowera amira nana puro baro sarise.