Search form

Aposolo 19:39

39Ata nisokare nana ge zo itai giro ema giti kopira aunai bamubake kei awai amire seu tepo wae.