Search form

Aposolo 19:4

4Ago sewa Paulo meni ina ego senua awa, “Yohane meni awa ema bama duba kapetenarise ge ou gutinoise ego tugata inoisonua, ‘Naso nana atune mamunoya nu awa tuma diwo.’ Ge awa Yesure senua.”