Search form

Aposolo 19:5

5Paulo ge ago senu ema meni ge awa niniro Tua Yesura zazora susumuwa giro ge ou gutenua awa.