Search form

Aposolo 19:9

9Ago inoinu ema eni nukare ge nuso ninai azu wero Yesura ge azu toise aunaira ena Tuara Ebata Seka awa waya asewa giro Paulo meni dumu inoise nukare donua. Nukare doro Tuara ge emo ara tamuwa nukare awa uzumuro puro ema zo zazo Tirano amira ninai ibura baro waiko be giti Yesura ge tugata-magata inoise noisonua awa.