Search form

Aposolo 2:13

13Ago sewa, ata eni meni awa aposolo dubu isinoise ego sewa awa, “Nukare ou wain pena-pana nera, are duba dau inoi ge ago ine tora awa.” Ago sewa awa.