Search form

Aposolo 2:23

23Nukare Yesu puro wana nisokarera potamunora, awa Anutu meni emoko ago ine warise senu zewai wenua. Noko emoko ginu te wenua. Are ebata senua te nikare Yesu betaise sero ema Yudara lo ge ninai tepo amira wanera potewa ni pasinaira detera betisia awa.