Search form

Aposolo 2:27

27Ago wamunona. Nera kota, ititi naso meni betai natara itai azu, Anutu ni na oko duamunosa. Ni soumai me niso oko duasa woi naso gumu wero yarasa awamunoya. Tepo awa.