Search form

Aposolo 2:3

3Ago wenu nukare gosinoiwa nena zo iwawa ine ami niao ine wero zazaumuro ema bama itiwa amira nana erama sero dopero zasimunua awa.