Search form

Aposolo 2:30

30Nu ami porofete noisonua, are nu ego ginua awa. Anutu meni Dawidira saisibuna dubu amira ena zo ema tua potai tua waira bua nuso awa pumaise ge senu zewai wenua awa.