Search form

Aposolo 2:37

Ema dainiro meni duba kapeteniwa ge ou gutewa.

37Petoro meni ge ago senu niniro duba niwa awa. Duba nitinoise nu ata aposolo eni awa atata wero ego sewa awa, “Otao mamai, nakare nogo wamunonikare?”