Search form

Aposolo 2:38

38Ago sewa giro Petoro meni ego senua awa, “Anutu meni pasina nisokare disaise nikare duba kapeteniro Yesu Kristo tuma diawa nakare nikare ge ou gutanekare. Ago wanakare Anutu meni Ozana nimorekare potamunoya awa.