Search form

Aposolo 2:40

40Petoro meni ge ago sero tepo wero ge eni susumuro toise potai ge dai potitinoise ego senua awa, “Ema waya-kawaya ego nowera ami pasinara ina tamamunora. Nikare numorekare dai waya wanowa awa.”