Search form

Aposolo 20

Paulo nu Masedonia ata Akaya zebu amira bamunua.

1Ge gunai tepo wenu Paulo meni Yesura dubu senu auniwa zewai wero nuarise ge tugata-magata wero nukare areniro doro bamu Masedonia zebura ninua. 2Zebu amira ete baro Yesura dubu ago noisowa awa zewai warise ge tugata-magata wero bamunua. Susaumite Grik zebura kei awenua. 3Ago inua etorobara noe ewa bera baro wara witiro Siria zebura bayamu wenu Yuda ema eni meni ge potiro nu bayai damu sewa giro wa doro kapeteniro ete Masedonia zebura bayamu senua. 4Ema ego ami numore dai bamuwa awa: Beria natara Sopata, nu Pirora mai; Tesalonika natara Aristakoto Sekundore; Derebe natara Gayas, ata Timoti; ata Asia zebura Tikikasto Trofimore. 5Ema ami gita wero Troas nate ena nakare dia itiwa. 6Yuda emara pura zazo Betai Daininua amira be tepo wenu nakare Filipai nate ena wara witiro susaunakare waiko be 5 tepo wenu Troas nate kei awero nukare tamunakare. Ago kei awero waiko be 7 ago noinakare awa.

Paulo meni Troas nate ena mai betai zo awa-uzenu seka wenua.

7Nakare Sarere pire bona namu auninakare Paulo meni, na pina atai nikare doro bayamunona, asero nukare ge tugata inoise noinu pi soe sieninua. 8So mokara ike masi itinakare amira lam dainiro meni zasimuro itiwa awa. 9Are mai zo zazo Yutiko ami so be kiakara arumuro ereniro itinu Paulo meni ge iboi tugata inoinu itimite gitawa wenua. Gitawa inomite so be kiaka amira ana duro betero itinu ziwa kaka eramu wenua. So ike damu 3 storira ena osero duuna awa. 10Ago wenu Paulo meni osero mai saniro puro ema bamere ego senua awa, “Nikare dire-buare oko weu. Nu ozana nuso tupia.” 11Ago sero so mokara toiro bona potinu ninakare. Nena niro numorekare dai Tuara ge sero niniro awinoiwa pina atinu nukare doro bamunua awa. 12Mai kokopai wenu puro bamu so nusora niro ana duba nai tepo yawa sara bamu wewa awa.

Paulo meni Troas nata doro Mailitas nate bamunua.

13Nakare eni Paulo meni senu giro wara witiro Asos nate bamunakare. Baro nu ana tamanakare wara witamu senua. Paulo nu gita ete baro nakare Asos ena tamamu senua. 14Are baro Asos nate ena nakare tamunua awa. Tamuro wara witinu eroma bamunakare awa. Susaumite Mitilini nate kei awenakare. 15Kei awero ana susaunakare pina atinu Kio gutu daininakare. Dainiro susaunakare pina atinu Samos gutura kei awenakare. Noko ana susaunakare pina atinu Mailitas nate kei awenakare. 16Paulo nu pura zo zazo Pentekos awa Yerusalem nate ena gamu sero bayaira awita senua awa. Are nu Efeso nate ena wa doro Asia zebura nuai be tepo wai azu, nakare Efeso dainiro dago susaumite Mailitas nate kei awenakare awa.

Paulo meni Efeso natara simai dubu amire ge senua.

17Paulo meni Mailitas nate kei awero oziga iyetinu bamu Efeso nate niro Yesura dubu amira simai gege sero puro muwa awa. 18Puro muwa Paulo meni ge ego tugata wenua awa,

“Na Asia zebura kei awero nisokare nana bua naso zaawero wena awa dapikarago susura ena giro tupewewa. 19Na tama naso puro osero Tua sou inoisona. Ago inoise noina Yuda ema meni na iwo inoise damu sasara dire duba naire noisona, awa gosinowa awa. 20Na sogawai ge zo oko soena. Nikare ewanana wawise kakameta so sero gipise tugata wise awinoise noisona awa. 21Ago wero Yuda emare Grik emare pasina nusokare awa doro Anutura nana ewesemuro Tua nasokai Yesu Kristo tuma diarise ge zewai-zawai toise noisona.

22Are zeme ei awa Ozana meni na uzupitinoi Yerusalem nate susawena. Ago baro kei awana ona nena nogo nogo naso nana kei awamunoi, awa na kaka gamu inona. 23Ei gege gosinona: Benaire yayare ogo na dia itia. Awa nata sero nuawena Ozana meni namore kerenitinowia. 24Ota na zebura nuai awa gena nena bamu oko inoya. Ata ebata namore sai amira patiro bayamu ara tapinowena. Anutura dumi yagaba amira Oziga Ewanana awa tugata wanise Tua Yesu meni bua namore senua, are bua awa duba naso meni yaba inoise wana kokopai waise kotupitinowena awa.

25Are sana niniu. Na Anutu imata Tua wero nuamunoya amira oziga ge tugata inoise nisokare nana soe nuawena gosinowewa, nikare ami ama benau naso noko oko gamunowa. 26-27Anutura kotumai namore potinua awa te nikare tugata wero tepo wena. Zo oko dona itewia. Are na ge me memeka sana niniu. Zo nu gera wamunoya, awa pasina nuso naso nana oko itamunoya. 28Nikare nitopekare dia ina-wa inoise dubu nisokare da ago ine kokopai dia wewo. Ozana meni nikare simai nusokare potinua, are nikare Tuara dubu orara nuso meni zuma gaenua nukare awa gipinoise dia wewo. 29Na ego gosinona awa. Na nikare duana ema eni abu suna gorobare meni wago wero nisokare nana kei awero lama dubu oko awa-diamunora. 30Noko nisokare nana ema eni meni eriro Yesura dubu awa dubu nusokare warise opi ge meni uzumuro puro bayamunora. 31Are nikare uma inoise noiwo. Na zepa etorobara pi waiko duba naire noise potai ge imata-kamata tugata wai awa oko dona osenua. Are nikare awa kotupitinoise noiwo.

32Are na nikare Anutura wanera potitinoise dumi yagaba nuso amira ge meni nikare soremaise tona. Ge nuso meni duba nisokare sogawai zewai wai te inoya. Wau Anutura gegenai dapikarago meni pamunora, wau awa ge nuso meni nimorekare potai ine te. 33Na nisokare nana noise wau nisokare silvata golta mo ami emo duba-duba oko wena. 34Na ata ema mamai naso nakare emo wana naso meni tamara bua wasana nena kei awinoisonua, awa gosinowewa. 35Tamara bua zewai-zawai inoise ema sime-sime wai awa dumi pupinoise kora wawise amira ebata patitinoise susu giti nikare gipena. Are nikare ebata da amira patitinoise Tua Yesu meni ge ego senua awa kotumuwo, ‘Dumi pupise nise awaira yawa sara wai awa kota, dumi otao mai emo nupe gege wai ami meni awa duba yawa sarara nena me inoya awa.’ Tua Yesu meni gita ago senua awa.”

36Paulo nu ge ago sero tepo wero numorekare dai bawa diro begomo senua. 37Begomo senu Paulo saniro imuro dire-buare wewa. 38Nu gita ge ego senua awa, “Nikare benau naso noko oko gamunowa,” ge awa giwa mou-mau bamubake wenu dire-buare wewa. Ago wero u wara potiwa awa.