Search form

Aposolo 20:11

11Ago sero so mokara toiro bona potinu ninakare. Nena niro numorekare dai Tuara ge sero niniro awinoiwa pina atinu nukare doro bamunua awa.