Search form

Aposolo 20:15

15Kei awero ana susaunakare pina atinu Kio gutu daininakare. Dainiro susaunakare pina atinu Samos gutura kei awenakare. Noko ana susaunakare pina atinu Mailitas nate kei awenakare.