Search form

Aposolo 20:16

16Paulo nu pura zo zazo Pentekos awa Yerusalem nate ena gamu sero bayaira awita senua awa. Are nu Efeso nate ena wa doro Asia zebura nuai be tepo wai azu, nakare Efeso dainiro dago susaumite Mailitas nate kei awenakare awa.