Search form

Aposolo 20:3

3Ago inua etorobara noe ewa bera baro wara witiro Siria zebura bayamu wenu Yuda ema eni meni ge potiro nu bayai damu sewa giro wa doro kapeteniro ete Masedonia zebura bayamu senua.