Search form

Aposolo 20:4

4Ema ego ami numore dai bamuwa awa: Beria natara Sopata, nu Pirora mai; Tesalonika natara Aristakoto Sekundore; Derebe natara Gayas, ata Timoti; ata Asia zebura Tikikasto Trofimore.