Search form

Aposolo 3

Petoro meni ema zabura wai zo kora wenua.

1Waiko zore Petoroto Yohanere tuwe isa saira be munu giro Anutura ibu bamu amira toiwato awa. 2Toitinoiwato ema zo miera nana tinira ena zabura wai pumunua, awa dimuro puro muwa. Ema nu otao mai meni be giti dimuro puro baro ibu bamu amira so bera zorage potasara itima awinoisonua. So be awa So Be Neine asinoisowa. Ago itise ema toiro pusumuro awasara nena emo nukare begomo toisonua. 3Are Petoroto Yohanere ibu mokara toyamu inoiwato giro nu nena emo nuto begomo senua awa. 4Begomo senu nuto nu ua inoiseto Petoro meni ego senua awa, “Iri ni nato gase.” 5Ago senu ema zabura wai meni nena zo potamu sewitota asero nuto pena-pana ua wenua. 6Ago inoinu Petoro meni ego senua awa, “Nato wau moni tepo. Ata nena daimata itia, awa potana pumamunosa. Na Yesu Kristo Nasarete natara be nusora tona: eri, aita wase.” 7Ago sero wana mera puro zinu erinua. Ago wenu te mere umure eya zewai wenua awa. 8Zewai wenu nu eya eriro dopero aita wenua. Ago wero numoreto dai ibu bamu amira mokara toiwa. Toiro nu zokari-zokari wero aita inoise Anutu bowi wenua awa. 9Ema dapikarago meni nu aita inoise Anutu bowi inoinu giwa awa. 10Giro ego sewa awa, “Ibu bamura So Be Neine amira itise wau moni emo begomo towia, nu awa.” Ago sero nu kokopai wenua awa giro sopine awero kotumai kaka pamu wewa awa.

Petoro meni nukare ibu bamura ena ge tugata wenua.

11Ema nu Petoroto Yohanere sanitinoinu ema dapikarago ibu bamura osi zo zazo Solomonra amira sumuro nuto zimuro wana di gamuro dopewa awa. 12Ema ago wewa Petoro meni giro ge ego senua awa, “O Isreli otao mamai naso, nikare nogoro ema ei awa giro wana di gapinowi? Nikare nogoro nato pena-pana ua inowi? Nato putou nasotora, o etutiro nuai nasotora ema ei awa kora wetenato aita inoya, asinowita? Tepo awa. 13Abraham, Isaka, ata Yakobo amira Anutu, nu ewowo-kawowo nasokaira Anutu, nune ami bua mai nuso Yesu amira zazo de ike nisia. Nu awa ninekare puro poti iwora wanera newa Pilato nu besai bayaise sesi nikare azu sisewa awa. 14Ago inoise duba saramaire, o etutiro nuaira mama nu awa azu toise goroba ema nisokare awa-diaise Pilato uzutisewa. 15Ago inoise nuaira gita wai ema awa detewa betisia awa. Ata Anutu meni awa-uzesi betaira ena seka wero eri giti moka nasoto meni goisenato, awa tonato ewa. 16Ema ei awa gosinowewa. Nato Yesu tuma didinoise nowenato, are Yesu meni tuma diai nasoto awa awa-uzesi eriro zewai weti Yesura zazo amira putou meni ema ei awa kora weti tama nuso kokopai weti gosinowa.

17Otao mamai naso, na nimorekare ego gosinona. Nikare ata gita wai dubu nisokare ami tani wisewa amira susu kaka gamu inoise wisewa awa. 18Gita me gita Anutu meni Soyai Ema nuso Kristo yaya tapinoma betaise amira ge porofete dapikarago amira bera potinu sero gaewa, ge awa ago ine me wisia. 19Are Anutu meni pasina nisokare disaise sero nikare duba kapeteniro Anuture dai noiwo. 20Tua meni nuso nana ena putou seka pumaira be potai maise, o Kristo nikare emo sia wenua, awa iyetai osaise nikare duba kapeteniro Anuture dai noiwo. Yuda emara Soyai Ema Kristo awa nu Yesu awa. 21Nu ami zeme utura tise be zo dia itaise sai itia, are itia. Be amire Anutu meni sai nena dapikarago seka-sakama kei awamunoya. Anutu meni gita me gita ona ge nuso awa porofete dubu nuso gegenai amira bera potasai ago ine toisowa awa. 22Mose nu ge ego senua awa, “Tua Anutu meni dubu nisokarera nana soe ena porofete zo na ego ine nimorekare tamamunoya. Nu ge tugata wamunoya awa te niniwo. 23Zo nu porofete amira ge ninai azu wai giro nu Isreli dubura nana tairo nuai azu, Tua meni dai betamunoya.” Mose meni ago senua awa. 24Ota porofete eni Samuel nuasai nuso nana atune kei awero tupisowa nukare dapikarago ami be zeme emira ge sero gaewa awa. 25Anutu meni nena ewa-gaewa potamu sero ge porofetera bera potasai nukare kereniro toisowa, nena awa ninekare pumawise senua awa. Noko tairo nuai Anutu meni ewowo-kawowo nisokare tamunua, amira me nikare awa. Tairo nuai awa Abrahamre ego toise tamunua awa, ‘Na saisibuna niso gawa wana gawa ami zebu sero ema te wamunoya.’ 26Anutu meni Mai nuso tamuro nisokare nana gita maise sero iyetinu osenua, awa nikare dapikarago gawa inoise wayara ebatara ena pumamu sero ago wenua awa.” Petoro meni ago senua awa.