Search form

Aposolo 3:1

Petoro meni ema zabura wai zo kora wenua.

1Waiko zore Petoroto Yohanere tuwe isa saira be munu giro Anutura ibu bamu amira toiwato awa.