Search form

Aposolo 3:11

Petoro meni nukare ibu bamura ena ge tugata wenua.

11Ema nu Petoroto Yohanere sanitinoinu ema dapikarago ibu bamura osi zo zazo Solomonra amira sumuro nuto zimuro wana di gamuro dopewa awa.