Search form

Aposolo 3:12

12Ema ago wewa Petoro meni giro ge ego senua awa, “O Isreli otao mamai naso, nikare nogoro ema ei awa giro wana di gapinowi? Nikare nogoro nato pena-pana ua inowi? Nato putou nasotora, o etutiro nuai nasotora ema ei awa kora wetenato aita inoya, asinowita? Tepo awa.