Search form

Aposolo 3:15

15Ago inoise nuaira gita wai ema awa detewa betisia awa. Ata Anutu meni awa-uzesi betaira ena seka wero eri giti moka nasoto meni goisenato, awa tonato ewa.