Search form

Aposolo 3:18

18Gita me gita Anutu meni Soyai Ema nuso Kristo yaya tapinoma betaise amira ge porofete dapikarago amira bera potinu sero gaewa, ge awa ago ine me wisia.