Search form

Aposolo 3:2

2Toitinoiwato ema zo miera nana tinira ena zabura wai pumunua, awa dimuro puro muwa. Ema nu otao mai meni be giti dimuro puro baro ibu bamu amira so bera zorage potasara itima awinoisonua. So be awa So Be Neine asinoisowa. Ago itise ema toiro pusumuro awasara nena emo nukare begomo toisonua.