Search form

Aposolo 3:26

26Anutu meni Mai nuso tamuro nisokare nana gita maise sero iyetinu osenua, awa nikare dapikarago gawa inoise wayara ebatara ena pumamu sero ago wenua awa.” Petoro meni ago senua awa.