Search form

Aposolo 3:6

6Ago inoinu Petoro meni ego senua awa, “Nato wau moni tepo. Ata nena daimata itia, awa potana pumamunosa. Na Yesu Kristo Nasarete natara be nusora tona: eri, aita wase.”