Search form

Aposolo 4

Nukare Petoroto Yohanere beniwa.

1Petoroto Yohanere nuto ema ge ago tugata inoiwato prisre ibura polis amira gita waire Sadukayo emare nukare dai nusoto nana kei awewa. 2Kei awero nuto ema ge tugata inoise Yesu nu betaira ena seka wero erinua are bebetenai eramunora, amira oziga kereniwato giwa waya wenua awa. 3Giwa waya wenu giro nuto pumuwa, ata tua zinu giro benai sora potiwa awinoiwato pina atinua awa. 4Are Petoro meni ge tugata wenu niniwa amira eni dubu bamu meni ge awa niniro Yesu tuma diro Yesura dubure susumuwa 5,000 ago wenua awa.

Petoro meni kotora ena Yesura zazo kereninua.

5Pina atinu Yudara gita wai emare simaire lo ge gipai emare nukare Yerusalem nate ena auniwa awa. 6Pris bamu zazo nuso Anasi ata Kayafa ata Yohane ata Alesanda ata pris bamura didikai dapikarago nukare ami numorekare dai auniwa awa. 7Auniro sewa aposolo eto aunai nusokarera puro bamuwa nusokare nana giti mokara dopewato atata wero sewa awa, “Ai meni nito soremi ema zabura wai awa kora watawito? Ara bera sesewato ewanana watai?”

8Ago atata wewa Petoro nu Ozana meni mokara be munu ge ego senua awa, “Gita waire simaire, sana niniu. 9Nato ema zabura wai emo tani kokopai watanato, amira, ‘Ai meni nito soremi ema ei awa kora watawito?’ asero koto inoise nato atata inowa. 10Are kerenana nikare ata Isreli ema dapikarago ami niniu. Yesu Kristo Nasarete natara ninekare ni pasinaira detewa betisia, ata Anutu meni betaira ena awa-uzesi eriro noya, putou nusora ema ei awa tama nuso kokopai weti nisokare nana giti mokara dopero itia ewa. 11Ge gayai zo itia ami Yesure ego toya,

So wai ema nikare omata zo giwa waya wenu dowa awa.

Ata omata ami so urura zasiwi wero itewia.

12Yesu imata nakai korawai te inoya. Anutu meni Yesura zazo eramare kereninua, are korawai ema nasokai zo zebura oko itia.” Ago senua awa.

Petoroto Yohanere besewa bamuwato.

13Petoroto Yohanere nuto azu wai tepo be nusoto peu wenu ge sewato, ema koto inoiwa ami niniro nuto ninai ibura kaka nuamu, nuto ema osai gege, awa giro sopine awero di tainiwa. Nuto Yesure dai noisowato awa giwa. 14Are ema kora wewato ami nusoto nana zorage dopero itinu nukare nu giro ge ina sai ine tepo wero dowa awa. 15Ge kau wero nuto sewa ose kakame niwato nutopekare ego ina-sa wewa awa, 16“Nakai ema eto nogo wamunonikai? Nuto tani putoure bamu weterato kei aweti Yerusalem nata meni oziga niniro tepo wetera, are nakai tani nusoto begi wai ine tepo. 17Are ge awa nata sero bayai ninai azu, sanakai ema amira zazora noko oko ema ge tugata wareto.” 18Ago sero nuto sewa witiwato ego sewa awa, “Nito Yesura zazora noko oko ge tugata-magata waweto.” 19Ago sewa, ata Petoroto Yohanere meni ge ina ego sewato awa, “Nikare nitopekare kotumuro giu. Ge nisokare dipinoise Anutura ge azu sanato Anutu meni gai te wamunoita? Gai te oko wamunoya. 20Ge ninisenato, o nena goisenato awa nato bezero puro nuai ine tepo.” 21Ago sewato nukare azu saira ge noko tomite nuto dowa bamuwato awa. Natara ema bama dapikarago meni tani wewato awa giro Anutu bowi inoiwa, are nukare ema bama azu inoise numoreto tama yaya zo potaira ebata kau wewa awa. 22Ema kora wewato awa zabura wero iteye donu zepa 40 wenua awa.

Yesura dubu meni zewai wero Oziga Ewanana samu sero isa sewa.

23Nukare Petoroto Yohanere dowa nuto aunaira ena baro otao mamai tamuro pris babezinomare simaire ge numoreto sewa awa uge-mage wero pesuniwato. 24Are nukare ge awa niniro duba nusokare da wero Anutura nana potiro ego sewa awa, “O Tua bamubake, ni uture zebure eware nena bamubamu amire dai tamusa. 25Are nine sesa Ozana meni ewowo nasokare Dawidi nu soumai niso amira be pumunu peu wenu ge ego senua awa,

Ema Yudako nukare nogoro Tuare tini kapai puro noweri?

Ema dubu giti nogoro Tua waya wamu sero ebata kau wero zainitinori?

26Zebu serora ema tua ami Tuato Soyai Ema nuso Kristore awa iwo wamu sero zimuro dopewa awa.

Ema babezinoma ami numoreto iwo wamu auniwa awa.

27Ge Dawidi meni gaenua, ge awa nata emira ena me wisia. Herodeto Pilatore nuto ema Yudakore dai ata Isreli emare dai nukare Mai niso Yesu, nu bua nisora gegenai, nu awa iwo wamu sero aunisera awa. Nu awa Soyai Ema nasokare waise sesa. 28Sasa te wanoi, awa kaka samu wisera. Ata putou niso itia, are kei awaise towesa te kei awinowia. Are tani kei awaise sesa, amira te wisera awa. 29O Tua, azu sai ge nusokare giro giro bua mai dubu nisore putou potasa ge niso azu wai tepo zewai wero sanekare. 30Putou niso gipasa garise sero ema yayare awa kora weyo. Nakare bua mai niso gegenai Yesura bera tani putoure wanekare.” 31Isa ago sewa so auniro itiwa awa zipe-zipe wenu Ozana meni nukare sero topetinu nukare azu wai tepo zewai wero Anutura ge ema bama tugata wamu zaawewa awa.

Yesura dubu nukare duba da wero wau dara potiro noisowa.

32Yesu tuma didinoise noisowa ami duba da wero kotumai da wero noisowa. Ago inoise wau moni nusokare awa niso naso kaka samu, dubura gege asewa itisonua awa. 33Aposolo meni Tua Yesu betaira ena seka wero erinua amira oziga ge putoure sasara ema bama ninasara Tuara soremai bamubake nusokare nana itisonua awa. 34Nusokare nana zo meni bogamasa oko noisonua. Ema zebure ibu marare noisowa ami nena nusokare awa ema enire potiro ina moni pumuro 35moni awa aposolora wanera potitinoisowa. Ago wasara aposolo meni ema wau kau inoisowa awa te moni kanowero potasara pupinoisowa awa.

36Are ema zo noisonua zazo nuso Yosefe. Aposolo nukare zazo nuso zo Banaba asewa. Ge nasokaira Uzutai Ema. Nu Lewira saisibuna amira zo. Nu Saipras gutura ena kei awenua awa. 37Ema ami notu nuso ema enire potinu moni potiwa awa dapikarago puro aposolo nana wanera potinua awa.