Search form

Aposolo 4:1

Nukare Petoroto Yohanere beniwa.

1Petoroto Yohanere nuto ema ge ago tugata inoiwato prisre ibura polis amira gita waire Sadukayo emare nukare dai nusoto nana kei awewa.