Search form

Aposolo 4:10

10Are kerenana nikare ata Isreli ema dapikarago ami niniu. Yesu Kristo Nasarete natara ninekare ni pasinaira detewa betisia, ata Anutu meni betaira ena awa-uzesi eriro noya, putou nusora ema ei awa tama nuso kokopai weti nisokare nana giti mokara dopero itia ewa.