Search form

Aposolo 4:12

12Yesu imata nakai korawai te inoya. Anutu meni Yesura zazo eramare kereninua, are korawai ema nasokai zo zebura oko itia.” Ago senua awa.