Search form

Aposolo 4:13

Petoroto Yohanere besewa bamuwato.

13Petoroto Yohanere nuto azu wai tepo be nusoto peu wenu ge sewato, ema koto inoiwa ami niniro nuto ninai ibura kaka nuamu, nuto ema osai gege, awa giro sopine awero di tainiwa. Nuto Yesure dai noisowato awa giwa.