Search form

Aposolo 4:17

17Are ge awa nata sero bayai ninai azu, sanakai ema amira zazora noko oko ema ge tugata wareto.”