Search form

Aposolo 4:18

18Ago sero nuto sewa witiwato ego sewa awa, “Nito Yesura zazora noko oko ge tugata-magata waweto.”