Search form

Aposolo 4:19

19Ago sewa, ata Petoroto Yohanere meni ge ina ego sewato awa, “Nikare nitopekare kotumuro giu. Ge nisokare dipinoise Anutura ge azu sanato Anutu meni gai te wamunoita? Gai te oko wamunoya.