Search form

Aposolo 4:2

2Kei awero nuto ema ge tugata inoise Yesu nu betaira ena seka wero erinua are bebetenai eramunora, amira oziga kereniwato giwa waya wenua awa.