Search form

Aposolo 4:21

21Ago sewato nukare azu saira ge noko tomite nuto dowa bamuwato awa. Natara ema bama dapikarago meni tani wewato awa giro Anutu bowi inoiwa, are nukare ema bama azu inoise numoreto tama yaya zo potaira ebata kau wewa awa.