Search form

Aposolo 4:23

Yesura dubu meni zewai wero Oziga Ewanana samu sero isa sewa.

23Nukare Petoroto Yohanere dowa nuto aunaira ena baro otao mamai tamuro pris babezinomare simaire ge numoreto sewa awa uge-mage wero pesuniwato.