Search form

Aposolo 4:24

24Are nukare ge awa niniro duba nusokare da wero Anutura nana potiro ego sewa awa, “O Tua bamubake, ni uture zebure eware nena bamubamu amire dai tamusa.