Search form

Aposolo 4:25

25Are nine sesa Ozana meni ewowo nasokare Dawidi nu soumai niso amira be pumunu peu wenu ge ego senua awa,

Ema Yudako nukare nogoro Tuare tini kapai puro noweri?

Ema dubu giti nogoro Tua waya wamu sero ebata kau wero zainitinori?