Search form

Aposolo 4:27

27Ge Dawidi meni gaenua, ge awa nata emira ena me wisia. Herodeto Pilatore nuto ema Yudakore dai ata Isreli emare dai nukare Mai niso Yesu, nu bua nisora gegenai, nu awa iwo wamu sero aunisera awa. Nu awa Soyai Ema nasokare waise sesa.