Search form

Aposolo 4:29

29O Tua, azu sai ge nusokare giro giro bua mai dubu nisore putou potasa ge niso azu wai tepo zewai wero sanekare.