Search form

Aposolo 4:3

3Giwa waya wenu giro nuto pumuwa, ata tua zinu giro benai sora potiwa awinoiwato pina atinua awa.