Search form

Aposolo 4:30

30Putou niso gipasa garise sero ema yayare awa kora weyo. Nakare bua mai niso gegenai Yesura bera tani putoure wanekare.”