Search form

Aposolo 4:36

36Are ema zo noisonua zazo nuso Yosefe. Aposolo nukare zazo nuso zo Banaba asewa. Ge nasokaira Uzutai Ema. Nu Lewira saisibuna amira zo. Nu Saipras gutura ena kei awenua awa.