Search form

Aposolo 4:37

37Ema ami notu nuso ema enire potinu moni potiwa awa dapikarago puro aposolo nana wanera potinua awa.